Regulamin

REGULAMIN BALU LICENCJATA 2019

I. ZASADY OGÓLNE

 1. Organizatorem Balu Licencjata 2019, zwanego dalej „Balem”, jest Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z siedzibą
  w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27, zwane dalej „Organizatorem”.

 2. Celem Balu jest uroczyste świętowanie zakończenia pierwszego stopnia studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

 3. Bal odbędzie się 2 marca 2019 r. w Hotelu Best Western Premier w Krakowie, przy ulicy Opolskiej 14a, zwanym dalej „Best Western Premier”.

 4. W imieniu Organizatora nad prawidłowym przebiegiem wszystkich działań związanych z organizacją Balu czuwa Grupa Projektowa Balu w składzie: Martyna Omielska – Koordynator, Agnieszka Krztoń, Bartłomiej Budziła, Julia Wielgus, Kacper Igielski, Katarzyna Burdziałowska, Małgorzata Majcher, Marcin Kata, Tobiasz Trybała zwana dalej „Grupą Projektową”.

 5. Każda osoba przebywająca na terenie Best Western Premier podczas Balu
  (w szczególności osoba dysponująca imiennym zaproszeniem, o którym mowa
  w pkt III poniżej), z wyjątkiem pracowników wynajętej przez Organizatorów firmy ochroniarskiej (zwanych dalej „Ochroną”), pracowników Best Western Premier oraz członków Grupy Projektowej, określana jest dalej mianem „Gościa”, a grupa takich osób określana jest łącznie mianem „Gości”. 

II. UCZESTNICTWO W BALU

 1. Bal jest imprezą zamkniętą. Wejście na Bal do Best Western Premier jest możliwe po okazaniu imiennego zaproszenia i dowodu tożsamości.

 2. Za sprawdzenie zaproszeń i dowodów tożsamości odpowiedzialni są członkowie Grupy Projektowej.

 3. Gościem Balu może być osoba studiująca na 3 roku studiów pierwszego stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wyjątkiem od tego obostrzenia są Goście, którzy uczestniczą w Balu w charakterze osób towarzyszących studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 4. Każdy z członków Grupy Projektowej oraz pracowników Ochrony może
  w imieniu Organizatora odmówić wstępu na Bal lub przebywania na nim osobom:

 • znajdujących się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających itp.;

 • zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa Gości lub pracowników Best Western Premier
  lub porządku Balu;

 • poniżej 18 roku życia.

 1. Na Bal zakazuje się wnoszenia i posiadania broni, narkotyków i materiałów pożarowo niebezpiecznych. Osobom posiadającym przy sobie wyżej wskazane przedmioty, członkowie Grupy Projektowej działający w imieniu Organizatora lub pracownicy Ochrony mają prawo odmówić przebywania na Balu.

 2. Na Bal można wnieść własny alkohol, a także zakupić na miejscu drinki i alkohol w butelkach.

 3. Goście mogą korzystać z bezpłatnego parkingu na terenie Best Western Premier.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w usadzeniu Gości.

III. ZAPROSZENIA

 1. Zaproszenia można nabyć drogą internetową, przez oficjalną stronę Balu http://www.ballicencjata.pl/ w terminie od 20.01 do 10.02.2019 r., bądź
  do wyczerpania puli zaproszeń.

 2. Zaproszenia wydawane są przez członków Grupy Projektowej za okazaniem potwierdzenia uiszczenia opłaty w wysokości 145 zł za każdego Gościa,
  w biurze 224, 225 lub 230 w Pawilonie Dydaktyczno-Sportowym (II piętro)
  na terenie Kampusu UEK. Data oraz godziny odbioru zaproszeń zostaną podane Gościom drogą mailową.

 3. Organizator dopuszcza możliwość odbioru zaproszenia osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej przez Gościa osoby. W celu otrzymania zaproszenia osoby trzeciej konieczny jest skan jej dowodu osobistego bądź legitymacji studenckiej.

 4. W przypadku rezygnacji z udziału w Balu, jeśli nie wynika ona z winy Organizatora, zakupione zaproszenia nie podlegają zwrotowi.

 5. Istnieje możliwość przepisania zaproszenia na inną osobę, o ile imiennie wskazany na zaproszeniu Gość (posiadacz zaproszenia) wskaże ją członkowi Grupy Projektowej, a osoba wskazana wyrazi zgodę na przepisanie zaproszenia.

 6. Organizator dopuszcza możliwość nabycia zaproszenia na rzecz Gościa bez wskazania jego imienia i nazwiska. W takiej sytuacji osoba nabywająca zaproszenie zobowiązuje się wskazać członkom Grupy Projektowej imię
  i nazwisko Gościa, dla którego zaproszenie zostało nabyte, najpóźniej
  w przeddzień Balu, w sposób ustalony przez Organizatora.

IV. BEZPIECZEŃSTWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

 1. Nad bezpieczeństwem Gości czuwa Ochrona.

 2. Gość lub inna osoba, która zakłóca spokój Gości, zaburza przebieg Balu, jest agresywna, niszczy mienie Best Western Premier bądź łamie niniejszy Regulamin zostanie niezwłocznie wyproszona z Balu przez członków Grupy Projektowej lub pracowników Ochrony.

 3. Gościom i innym osobom wyproszonym z Balu nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów zaproszenia ani zakupionych w Best Western Premier produktów.

 4. Gość odpowiada za naprawienie wszelkich szkód i zniszczeń powstałych z jego winy w trakcie lub w związku z jego obecnością na terenie Best Western Premier podczas Balu.

 5. W trakcie Balu zabrania się palenia tytoniu poza miejscami specjalnie do tego wyznaczonymi.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione na terenie Best Western Premier przez Gości.

 7. Best Western Premier udostępnia bezpłatną szatnię, jednak nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy w niej pozostawione.

V. WARUNKI KOŃCOWE

 1. Udział w Balu oznacza zgodę Gościa na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora w celach dokumentacyjnych, reklamowych
  oraz promocyjnych.

 2. Goście mają obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed zapisem na Bal. Regulamin zostaje udostępniony na stronie wydarzenia Balu Licencjata 2019 na Facebooku, na stronie internetowej http://ballicencjata.pl/ oraz zostaje wręczony do wglądu przy odbiorze imiennych zaproszeń. Goście wyrażają zgodę na zastosowanie wobec nich postanowień niniejszego Regulaminu.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, przy czym zmiana ta nie naruszy praw nabytych przez Gości oraz zostanie podana
  do wiadomości poprzez udostępnienie na stronie wydarzenia Balu Licencjata 2019 na Facebooku.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Balu z przyczyn od niego niezależnych.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 6. Administratorem przetwarzanych danych jest NZS UEK, ul.Rakowicka 27, 31-510 Kraków, REGON:35675846 ; NIP:6762252068, wpisana do rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000169365. W zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować pod adresem email: ballicencjata@nzsuek.pl w tytule wpisując „ochrona danych osobowych” lub „RODO”.